• +421 944 210 585
  • info@rpservice.sk
  • Po - Pia: 8.00 - 16.30 hod
  • Majerská 56, 821 07 Bratislava (areál ŠMAK)

Pneumatiky a odpadové pneumatiky v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z sú pneumatiky, ktoré boli na trh SR uvedené samostatne alebo na kolesách motorových vozidiel a nemotorových vozidiel bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh ako aj použité pneumatiky pre motorové a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh SR ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do SR alebo dovozom na účel ich protektorovania a na nakladanie s odpadovými pneumatikami.

Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená s prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorová pnumatika. Protektorová pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.

Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

Spoločnosť RP Service s.r.o. je v zmysle zákona o odpadoch č. 79/20015 Z.z. distribútorom pneumatík. Distribútor pneumatík je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikatelskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Spoločnosť RP Service s.r.o. pre občana zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík na prevádzke spoločnosti na ulici Majerská 56, 821 07 Bratislava (v areáli je vyčlenený priestor pre skladovanie odpadových pneumatík).

Prevádzková doba v rámci ktorej môže občan odovzdať odpadové pneumatiky:

PONDELOK 8.00 - 16.30 hod
UTOROK 8.00 - 16.30 hod
STREDA 8.00 - 16.30 hod
ŠTVRTOK 8.00 - 16.30 hod
PIATOK 8.00 - 16.30 hod

Odvoz pneumatík zabezpečuje firma:
ELT Management Company Slovakia s.r.o.
Vajnorská 171/A,
831 04 Bratislava

WEBSTRÁNKA FIRMY

RP SERVICE © Copyright 2024